Paremk
  • DD - 230 322 taškai - 3 greitis - 2 ilgis - 156.7 simb/min - 89.09% tikslumas
  • JOLANTA - 118 097 taškai - 3 greitis - įvairus ilgis - 108.0 simb/min - 91.64% tikslumas
  • KONKRETUS - 226 040 taškų - 3 greitis - 2 ilgis - 172.6 simb/min - 89.61% tikslumas
  • Nežinomas - 131 362 taškai - 3 greitis - 2 ilgis - 132.3 simb/min - 90.57% tikslumas
  • SARUNAS M - 62 067 taškai - 2 greitis - 2 ilgis - 137.4 simb/min - 76.15% tikslumas
Daugiau rezultatų
Žaisti pilname ekrane